Vedtekter - M/S Sjøblomsten

Go to content

Main menu

Vedtekter

Klubben

VEDTEKTER FOR VESTERÅLEN MARITIME KLUBB, SORTLAND.


§ 1: Formålsparagraf.
VMK har til hensikt å fremme maritim aktivitet i region. Herunder sjøsport som seiling, dykking etc.  Klubben vil også søke å utvikle interesse for sjømannskap samt maritim historie og kultur med utgangspunkt i lokalmiljøet.
VMK skal tilrettelegge, for medlemenes behov for aktivitet med nærheten til sjøen og bruke interne ressurspersoner for opplæring og instruksjon av klubbens medlemmer innen satsingsområdene sjømannskap, sikkerhet og navigasjon..
VMK har til intensjon å eie et strukturfatøy til medlemmenes aktiviteter.
VMK skal ved anledning stille til rådighet fartøy og mannskap for andre lag og foreninger som ønsker seg på sjøen.


§ 2: Organisatorisk tilknytning..

Klubben er en frittstående organisasjon som har sin tilhørighet på Sortland.


§ 3: Medlemmer.
Alle med interesse i klubbens drift og respekterer klubbens lover og bestemmelser kan bli medlem. Det er tre former for medlemskap. Passivt medlem, Aktivt medlem / familiemedlem og Ungdomsmedlem.
Passivt medlem støtter stiftelsen med minimum gjeldene kontigent eller høyere beløp etter eget ønske. Passivt medlem har også anledning til å delta på klubbens medlemsturer.
Aktivt medlem , samt familiemedlem, deltar i driften av klubben og fartøyet. Aktivt medlem kan også være mannskap ombord. Dette krever godkjenning av driftsstyret.
Ungdomsmedlem, med øverste grense 18 år, deltar på tilrettelagte aktiviteter for ungdom, og medlemsturer.

§ 4: Stemmerett og valgbarhet.

For å ha stemmerett på klubbens møter og årsmøte må vedkommende være over 18 år.
Har vært medlem i en mnd, som har betalt sin kontingent inneværende år og som fysisk er til stede på medlemmsmøtet/årsmøtet.
I saker kreves det simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller formannens dobeltstemme.


§ 5: Styret.
Styret består av seks styremedlemmer samt to varamenn.  Styret vil fungere som sekretariat med kassererfunksjon og er selvkonstituerende med unntak av formann.
Styrets medlemmer kan også ha ansvar for driften av fartøyet, som teknisk driftsansvarlig og seilingsansvarlig.
Styrets medlemmer velges direkte av årsmøtet for to år. Første gang velges Formann  for tre år.
Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Formannen velges for ett år av gangen etter første periode.

§ 6: Møteaktivitet.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar måned.
Medlemsmøte minst en gang i året.
Styremøter etter behov, dog minst to ganger i året.

§ 7: Årsmøte.

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel.
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Det kan og inviteres gjester til møtet.
Alle møter med en stemme. Og det er ikke tillatt å stemme med fullmakt.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av stemmeberettige medlemmer krever det. Ekstraordinært årrsmøte skal bare behandle de/den saken som er kunngjort i innkallingen.


§ 8: Aktiviter.
Klubben legger opp til kortere og lengere turer med fartøyet for egne medlemmer. De kan være av ren sosial art til mer aktivitetsartet seilas.
Klubben skal også tilrettelegge aktivitetsturer spesielt for klubbens ungdommer. Det skal legges stor vekt på sikkerhet og fortrolighet til havet.

§ 9: Drift av fartøyet.
Det skal utnevnes driftsansvarlige (driftsstyret) for fartøy og utstyr, en seilingsansvarlig og en tekninsk ansvarlig.
Fartøyet skal driftes etter de forskrifter for strukturfartøy som finnes hos fiskeridepartementet. Videre skal styret vedta egene forskrifter for driften, basert på sikkerhet og ansvarlig seilas med godkjent mannskap til enhver tid.
Fartøyet skal vedlikholdes av klubben. Enkelt vedlikehold gjøres av klubbens aktive medlemmer ved dugnad. Dugnadsdager fastsettes i god tid av driftsstyret.

§ 10: Økonomi.
Klubben skal drives etter sunne økonomiske prinsipper. Gjeld skal ikke opparbeides med mindre det er fattet vedtak på årsmøtet.
Styret skal vedtas eget driftsbudsjett for fartøyet, herunder avsetninger til vedlikehold.
Medlemskontigent for Aktivt medlem: kr. 400,- (ett familiemedlem kan indberegnes).
Medlemskontigent for Passivt medlem: kr. 100,-
Medlemskontigent for ungdomsmedlem: kr. 50,-
Medlemskontigent for bedrifter: kr. 1000,- inntil 10 ansatte. Derover kr. 100,- per ansatt.
Frist for innbetaling av kontingenten settes til 31. januar.
Kontingenten fastsetes av årsmøtet å betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for ett år kan strykes som medlem

§ 11: Oppløsning.

Oppløsning av klubben skal behandles på ordinert årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall.
Klubbens aktiva regnes ut og går til betaling av eventuelt gjeld. Resterende midler vil bli ståendee på konto intill ett midlertidig styre finner en løsning på det.
En sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben.


§ 12: Lovendring.

Endringer av vedtektene kan bare skje på årsmøtet og da med 2/3 flertall.

Disse vedtekter godkjent ved stiftelsesmøtet, Sortland den 26. april 2006.
Redigeret 9.feb. 2012

 
Back to content | Back to main menu